USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE

AUTO-MOTO-KLUBU SLOVANKA ČESKÁ LÍPA konané dne 18.5.2006

A/ Členská schůze vzala na vědomí:

1/ Informace o činnosti AMK Slovanka v roce 2006


B/ Členská schůze schvaluje:

1/ Zprávu o hospodaření za rok 2005

2/ Rámcový plán činnosti pro rok 2006

3/ Rozpočet na rok 2006

4/ Zprávu revizní komise za rok 2005

5/ Složení nového výboru Automotoklubu Slovanka Česká Lípa
               a revizní komise pro nadcházející 4- leté volební období.

C/ Členská schůze ukládá výboru AMK

1/ Řídit se při své činnosti rámcovým plánem a rozpočtem.
               Průběžně sledovat jednotlivé položky a regulovat činnost v
               závislosti na finančních možnostech klubu.
               Nevyužitý inventář klubu pronajmout případně odprodat a
               finanční prostředky ponechat na investici do pozemků areálu.

2/ Organizačně pokračovat v prodeji pozemků pod garážemi v areálu.

3/ Pověřit jednoho člena výboru,aby se zabýval převody pozemků
               pod garážemi na garážníky.

4/ Informovat o převodech garáží na internetové stránce AMK.

5/ Organizačně zajistit úklid areálu a údržbu zeleně,rozvodu el.proudu.

D/ Členská schůze ukládá členům AMK

1/ Aktivně se zapojit do plánované činnosti.

2/ Bez prodlení hlásit změny týkající se vlastnictví garáží a změny bydliště členů.

3/ Uvést do souladu údaje o vlastnictví a bydlišti vlastníků u Katastrálního
               úřadu v České Lípě.

4/ Provést úhradu čl.příspěvků do 31.července 2006. Nezaplacené příspěvky
               po ukončení splatnosti penalizovat manipulačním poplatkem 30,-Kč.

5/ Provést údržbu vzhledu garáží a okolí své garáže.

6/ Aktivně pečovat o životní prostředí a ekologii v areálu.
               Podílet se na úklidu areálu ,dozoru nad udržováním pořádku a ke skládce
               využívat pouze kontejnerů na komunální odpad.
               Na zjištěné závady a znečišťovatele upozornit ihned výbor a pokud možno
               zabránit skládce odpadků.
               Odpady nebezpečné je zakázáno vkládat do kontejnerů nebo odkládat
               v prostoru areálu.